Algemene voorwaarden

Voorwaarden 3FM Kom In Actie

Algemene voorwaarden

Een ieder die gebruik maakt - voor welke doeleinden dan ook - van de websites van 3FM of de Nederlandse Publieke Omroep gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. 

Inhoud 
3FM streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die op de website wordt gepubliceerd, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. 

Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan 3FM niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is. 3FM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Tevens kan 3FM niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van gegevens, apparatuur of programma's. Wel stelt 3FM het bijzonder op prijs als zulke onjuistheden worden gemeld via het e-mailadres redactie@3fm.nl. 


Reacties bezoekers
Reacties zijn welkom, mits ze redelijk, inhoudelijk bij het bericht passen, en zo foutloos mogelijk geschreven zijn. Posts van racistische, discriminerende, beledigende of pornografische aard worden verwijderd. Dat geldt tevens voor reacties die bij herhaling vervelend zijn. Eenmaal je punt gemaakt is klaar. Kritiek mag, mits gefundeerd en niet met opzet kwetsend. 

Voorts is het niet toegestaan om spam te faciliteren of te verspreiden, het inbreuk maken op rechten van derden, het schenden van privacy van andere gebruikers, het verrichten van of aanzetten tot strafrechtelijk laakbare handelingen alsmede ieder overig handelen in strijd met de openbare orde en de goede zeden.

Links en verwijzingen naar andere sites 
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. 3FM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan. 

Persoonlijke gegevens 
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal 3FM in samenwerking met Het Nederlandse Rode Kruis met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Je gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Je gegevens worden enkel gebruikt, mits door jou op de daarvoor bestemde plekken aangegeven, voor 3FM, de actie Serious Request of het Nederlandse Rode Kruis. Na afloop van de actie worden de gegevens uit de database verwijderd.

Donaties aan het Rode Kruis
De donaties die via sms, telefoon, externe partners en externe sites gedaan kunnen worden, gaan volledig naar het goede doel. Het Rode Kruis komt jaarlijks met een verantwoording van de bestede gelden.

Muziek
3FM doet alles wat mogelijk is om de aangevraagde platen gedraaid te krijgen op zender tijdens de actieweek. In de week erna worden tijdens de Top Serious Request de meest aangevraagde platen op volgorde van aantal aanvragen gedraaid. In de periode na de Top Serious Request zal er ook nog ruimte zijn om aangevraagde songs te draaien. Omwille van beschikbaarheid in het door 3FM gebruikte systeem, rechten en de mogelijke hoeveelheid van aanvragen kan er geen garantie worden gegeven dat elke aangevraagde plaat gedraaid wordt.

Auteursrecht 
3FM spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. 3FM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. 

Indien en voor zover Het Nederlandse Rode Kruis beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft het 3FM deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De websites van H3FM / De Nederlandse Publieke Omroep zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. 

Cookies 
Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook op deze site. We maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden.We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar uw harde schijf gestuurd wordt. Dankzij de cookie herkent een website u dus automatisch als terugkerende bezoeker. 

Ook hier geldt dat alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website Het Nederlandse Rode Kruis deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal behandelen, conform het privacy statement. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.